รายชื่อแพทย์พี่เลี้ยง
   ลำดับที่      สาขา               ปี 1                ปี 2                  ปี 3
  1 สูติฯ -  -  -
  2 ศัลย์ นพ.ชาญวิทย์  เจริญฤทธิ์    
       พญ.ภัชญ์รี  บุญเจริญ  -  -
  3 อายุรกรรม นพ.ณัฐพล  วันสม นพ.จักรพันธุ์  ศักดิ์ชัยนันท์ พญ.ลลิตา  ทวนดำ
      พญ.ปุณณิสา  บุญชัย พญ.ทานตะวัน  พฤทธ์กิตติวงศ์ พญ.ปาจรีย์ บุญมณีประเสริฐ
      พญ.เวสารัช  จิรโสภณ    
           
  4 กุมาร  พญ.วณิชชา ตรีรัตน์พันธุ์   พญ.ลลิตา  พลอินทร์
  5 ออร์โธฯ นพ.กฤตเมธ  คงพรหม  -  -
  6 ER พญ.พิชญ์สินี  บัวเลิศ  -  
           
Share