รายชื่อแพทย์พี่เลี้ยง
 ลำดับที่      สาขา               ปี 1                ปี 2                  ปี 3
1 สูติฯ -  -  -
2 ศัลย์  -  -  -
3 อายุรกรรม พญ.สิริกานต์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ พญ.ลลิตา  ทวนดำ นพ.ธรรมรงค์  เจริญฤทธิ์
    นพ.จักรพันธุ์  ศักดิ์ชัยนันท์ พญ.ปาจรีย์ บุญมณีประเสริฐ พญ.เนสินี  เก้าเอี้ยน
    พญ.ทานตะวัน  พฤทธ์กิตติวงศ์    
         
4 กุมาร    พญ.ลลิตา  พลอินทร์ -
5 ออร์โธฯ -  -  -
6 ER -  -  นพ.วรรธนะ  บูรพเกียรติ
         
Share