กุมารเวชศาสตร์

 

         

 

 

 

 

 

         
   

พญ.วัลย์ลดา ปริสุทธิกุล

 

พญ.ปวีณา บุญเจริญ

 

นพ.สุธรรม อุรุพงศ์พิศาล

         
   

นพ.ศุภชัย พูลศิริปัญญา

 

พญ.กนกวรรณ สุนทรทรัพย์

 

พญ.ฐิติยา ตั้งสถิตพร

         
     

นพ.ณัฐสิทธิ์ คุณรักษ์พงศ์

 

พญ.นพวรรณ ตรีรัตนไพบูลย์

 

 

 

จักษุวิทยา

 

 

นพ.วีระยุทธ ตรีรัตน์พันธุ์

 

นพ.ไสว ฟุ้งธรรมสาร

     
5  

พญ. เกษราภรณ์ นนทามิตร

 

พญ.เกศินี คูวณิชย์วงศ์

 

จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต

 

1

      

 3  

พญ.ดลฤดี เพชรสุวรรณ

   พญ.สุมาลี  วัฒน์หนู

 

รังสีวิทยา

 

   

 พญ.ดารณี ปิตานุพงศ์

 

 

     
 

 พญ.สุนทรี โกวิทวัฒไพศาล

 

พญ.สุมาพร มักคุ้น