เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

                                        

                                                                                                                         

 

 

พญ.ธิติมา ศิริมาตยาพันธุ์

     
 2pornsri                   3pichanan      4supandida
พญ.พรศรี  ไตรจีวรภรณ์   พญ.พิชญ์นาฏ  ศรีเมฆารัตน์     พญ.สุพรรณนิดา ภูศิริ

 

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

 

 1  

 

 นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง

 

 

พญ.กรองแก้ว ทองเรืองสุกใส

 

พญ.จุไรรัตน์ พฤกษ์วรุณ

         

 

6

  8titinan 

 

พญ.ศศิวิมล อึ้งวรากร

 

 

 

พญ.วัลลิยา แต่งสวน

 

 

 พญ.ฐิตินาถ  ทองขำดี

9sakon

     

นพ.สกล เลิศวิศิษย์กมล        

 

เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน

 

4savitree                            3

พญ.วรัญญา เตชาภานุวัฒน์

พญ.สาวิตรี  พัฒนโกวิท

พญ.เพ็ญภัสสร์  ธนัชทัศน์

 

โสต ศอ นาสิกวิทยา

 

       
   

นพ.ศักวุฒิ รัตตานุกูล

   
         
   

นพ.ประเสริฐ ถิ่นนัยธร

 

นพ.รุ่งโรจน์ ตั้งสถิตพร

 

นพ.โชคชัย ล้อพิริยะธรรม

         
     

นพ.สมศักดิ์ ประชุมรัตน์

 

นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น