วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ

มีความรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำชุมชน

พันธกิจ

1 ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพตามแพทยสภา

2 พัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพบุคลากร

3 สร้างระบบบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

Share