อายุรศาสตร์

 

       
   

นพ.ปรีชา ตรัยตรากุล

   
         
    18    19

นพ.ปัญญา งามไตรไร

 

นพ.ธีรศักดิ์ วัฒนสกุลเอก

 

นพ.ธีรวิทย์ เหลืองดิลก

         
         

นพ.นิวัติ ล้วนเส้ง

 

นพ.วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล

 

พญ.ณัฐนี วัฒนกำธรกุล

         
         26

นพ.วศิน จารุพันธ์

 

นพ.ธนวินทร์ เรืองวิทยาวงศ์

 

พญ.อัญชลี ไทรงาม

         
         

นพ.ณัฏฐ์ธารณ์ เชิดพงษ์ฐกิตติ์

 

นพ.เลิศวุฒิ บัวเลิศ

 

นพ.ปิยพัน์ รุธิรโก

         
         

พญ.นฤมล ทองตันหยง

 

นพ.ปิติ คูวณิชย์วงศ์

 

พญ.สุณิตา กิจปกรณ์สันติ

         
         21pattaranat

นพ.ชิตประสงค์ มาลัยศรี

 

นพ.โสภณ จุติอมรเลิศ

 

พญ.ภัทรนันท์  เหลืองดิลก 

22

 

20

   

พญ.บราลี  ศีลประชาวงศ์

 

พญ. ทิพย์ลดา บุญชัย  

   
Share