ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ตรัง
ลำดับ ปีการศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ประเภททุน ปี
1 2554 54110176 นศพ. กมลพรรณ ยงกิตติเกษม CPIRD 6
2 2554 54111430 นศพ. จารุวรรณ ทั่วด้าว CPIRD 6
3 2554 54112123 นศพ. เฉลิมชัย เตศิริ CPIRD 6
4 2554 54113386 นศพ. ทิราภรณ์ กาวชู CPIRD 6
5 2554 54113667 นศพ. ธันยพร จุติยนต์ CPIRD 6
6 2554 54114616 นศพ. ประชา นาคแท้ CPIRD 6
7 2554 54115290 นศพ. พงศ์ดนัย ดำยศ CPIRD 6
8 2554 54115449 นศพ. พรพิมล สุขยืน CPIRD 6
9 2554 54115811 นศพ. พิมพ์ชนก วิเชียร CPIRD 6
10 2554 54115845 นศพ. พิรารัตน์ จารุพันธ์ CPIRD 6
11 2554 54115928 นศพ. พีรพัฒน์ สิทธิยุโณ CPIRD 6
12 2554 54115969 นศพ. พีริยา ตรีรัตนพันธุ์ CPIRD 6
13 2554 54116033 นศพ. เพ็ญพิชญา วงษ์วิวัฒน์ CPIRD 6
14 2554 54116165 นศพ. ภพธนภณ สิทธิชัย CPIRD 6
15 2554 54116280 นศพ. ภัสรา บูรพาศิริวัฒน์ CPIRD 6
16 2554 54116439 นศพ. ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ CPIRD 6
17 2554 54116447 นศพ. ภูริวัจน์ คำแหง CPIRD 6
18 2554 54116553 นศพ. มนัสวี ภู่พงศ์เพ็ชร CPIRD 6
19 2554 54117882 นศพ. วิชยุตม์ เกื้ออรุณ CPIRD 6
20 2554 54117932 นศพ. วิทวัส ห้องเม่ง CPIRD 6
21 2554 54118989 นศพ. สิริลักษณ์ ทองมี CPIRD 6
22 2554 54119284 นศพ. สุทธิกาญจน์ ชื่นเมืองปักษ์ CPIRD 6
23 2554 54119409 นศพ. สุนทร กิตติเชษฐ์ CPIRD 6
24 2554 54120688 นศพ. อลงกต แก้วกิ้ม CPIRD 6
25 2555 55190110 นศพ. กฤติน แสนดี CPIRD 5
26 2555 55190128 นศพ. กานต์ หมวดทองอ่อน CPIRD 5
27 2555 55190144 นศพ. ชนิภรณ์ นาวารัตน์ CPIRD 5
28 2555 55190169 นศพ. ชิติสรรค์ เสนขวัญแก้ว CPIRD 5
29 2555 55190193 นศพ. ฐิติกร จงเจริญวิทย์ ODOD 5
30 2555 55190219 นศพ. ทินภัทร ชุมสุขช่วยเรือง ODOD 5
31 2555 55190235 นศพ. ธนกร ลีลาสูรยกานต์ CPIRD 5
32 2555 55190268 นศพ. ธัญลักษณ์ ทองคำดี CPIRD 5
33 2555 55190276 นศพ. ธิดารัตน์ ชูเหมือน CPIRD 5
34 2555 55190318 นศพ. ปณัฐดา เกนุ้ย ODOD 5
35 2555 55190326 นศพ. ปณิดา ศิลารัตน์ CPIRD 5
36 2555 55190342 นศพ. ปรมตา ไทยถาวร CPIRD 5
37 2555 55190359 นศพ. ปัณณวัฒน์ เส็งสมวงศ์ CPIRD 5
38 2555 55190383 นศพ. พิชญา พยัคฆมาศ CPIRD 5
39 2555 55190391 นศพ. พิม สุทธิรักษ์ ODOD 5
40 2555 55190417 นศพ. ภาณุวัฒน์ คงเสรีนนท์ CPIRD 5
41 2555 55190425 นศพ. ภาสินี จินตนปัญญา CPIRD 5
42 2555 55190474 นศพ. วิชญาพร โสภณสุขสถิตย์ CPIRD 5
43 2555 55190516 นศพ. สัณฐิติ สงหนอง CPIRD 5
44 2555 55190524 นศพ. สิริรัมภา จิโรจน์กุล CPIRD 5
45 2555 55190557 นศพ. สุปรียา ผดุงศักดิ์ CPIRD 5
46 2555 55190565 นศพ. อัยรัช สุทธิพันธ์ CPIRD 5
47 2555 55190573 นศพ. อุสารัตน์ เตชภานุวัฒน์ CPIRD 5
48 2556 56190234 นศพ. บุษราคัม บุญธรรม CPIRD 4
49 2556 56190010 นศพ. กชพรรณ พรหมอินทร์ CPIRD 4
50 2556 56190036 นศพ. กรวิชญ์ พุมเพรา CPIRD 4
51 2556 56190044 นศพ. กัญยรัตน์ โพธิ์ศรีชัย CPIRD 4
52 2556 56190093 นศพ. ณัฏฐณิชา ศิริมานะกุล CPIRD 4
53 2556 56190101 นศพ. ณัฐนันท์ อรุณแสง CPIRD 4
54 2556 56190127 นศพ. ทิพย์ปฎา คงพูล CPIRD 4
55 2556 56190143 นศพ. ธนัญญา เกิดทองมี CPIRD 4
56 2556 56190150 นศพ. ธนาภรณ์ รักงาม CPIRD 4
57 2556 56190184 นศพ. ธีรวุฒิ สุวรรณเวลา CPIRD 4
58 2556 56190192 นศพ. นรภัทร วนศิริพงศ์ CPIRD 4
59 2556 56190218 นศพ. นันท์นภัส เยาดำ CPIRD 4
60 2556 56190267 นศพ. ปิยาพัชร เขียวไสว CPIRD 4
61 2556 56190275 นศพ. ไผทธัช ภู่วิวัฒนา CPIRD 4
62 2556 56190309 นศพ. พัตรพิมล กับปา CPIRD 4
63 2556 56190317 นศพ. พาขวัญ แก้วชูเสน CPIRD 4
64 2556 56190325 นศพ. พิชญา เชาวลิต CPIRD 4
65 2556 56190341 นศพ. พิรุฬห์รัตน์ เสนลิ้น CPIRD 4
66 2556 56190366 นศพ. ภัทรดนัย สลัดทุกข์ CPIRD 4
67 2556 56190374 นศพ. รัชพล มาลา CPIRD 4
68 2556 56190432 นศพ. ศุวนันท์ ยงประเดิม CPIRD 4
69 2556 56190473 นศพ. อัยยา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ CPIRD 4
70 2556 56190481 นศพ. อารียา รอดภัย CPIRD 4
Share